NAMAZ KITABY

Başy » NAMAZ KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيمِ

 

NAMAZ KITABY

 

 1. 227 Enesiň (r.a.) Magraç hakdaky kyssasy.
 2. 228 Parz namazlarynyň rekagat sany hakda
 3. 229 Allahyň Resulynyň (s.a.w) bir köýneklikä okan namazy
 4. 230 Allahyň Resulynyň (s.a.w) okan guşluk (duha) namazy
 5. 231 Namazy bir köýnekli okamagyň bolýandygy hakda
 6. 232 Namazy bir köýnekli okaňda üns bermeli zat
 7. 233 Namazy bir köýnekli okaňda üns bermeli zat
 8. 234 Namazy bir köýnekli okaňda örtünmegiň aýratynlygy
 9. 235 Namazy bir köýnek bilen okaýan erkek adamlaryň yzynda durup, namaz okaýan zenanlara duýduryş
 10. 236 Kapyrlaryň dokan matasyndan tikilen eşigi geýip, namaz okap bolar
 11. 237 Çyplak gezmegiň Allahyň Resulyna (s.a.w) gadagan edilmegi
 12. 238 Ýeke köýnek bilen namaz okalanda ýüze çykyp biljek bir ýagdaýyň Allahyň Resuly (s.a.w) tarapyndan gadagan edilmegi
 13. 239 Limäs we nibäz şekilinde alyş-beriş etmegi, çarwalaryň bürenişleri ýaly bürenmegi, uýat ýeriňi ýapmaýan köýnekli namaz okamagy Allahyň Resulynyň (s.a.w) gadagan etmegi
 14. 240 Käbäni çyplak ýagdaýda togap etmegiň gadagan edilendigi hakda jar çekdirilmegi
 15. 241 Haýbar söweşine çykan Allahyň Resulynyň (s.a.w) ertir namazyny heniz töwerek garaňky wagty okatmagy
 16. 242 Zenanlaryň göwreleri we başlary örtülgi halda namaza gidişleri
 17. 243 Namaz okaňda ünsüňi Allahü tagala bolan tabynlykdan sowup biljek eşik geýmegiň keraheti (halanmazlygy)
 18. 244 Garşyňda nagyş bilen bezelen tuty bar mahaly, oňa tarap durup namaz okamagyň keraheti. Nagyşlar hakyndaky beýleki rowaýatlar
 19. 245 Erkeklere ýüpek eşik geýmegiň gadagandygy hakda. Ýüpek eşik geýmek bilen baglanyşykly jedeller
 20. 246 Öň tarapynda gysga naýza dikip, Allahyň Resulynyň (s.a.w) iki rekagat namaz okatmagy. Bu hadysdan çykarylan hökümler
 21. 247 Allahyň Resulynyň (s.a.w) münberiniň kyssasy
 22. 248 Nepil namazlarynyň jemagat bilen okalyp bilinjekdigi we zenanlaryň namazda iň yzda durmalydyklary hakda. Bu hadysdan çykarylan fykhy hökümler
 23. 249 Hezreti Äşäniň (r.a.) aýaklaryny kybla tarapyna uzadyp ýatan mahaly, Allahyň Resulynyň (s.a.w) oňa tarap garap namaz okamagy. Bu hadysdan çykarylan fykhy hökümler we alymlaryň jedelleri
 24. 250 Hezreti Äşe (r.a.) kybla tarapynda ýatan mahaly Allahyň Resulynyň (s.a.w) oňa tarap garap namaz okamagy we şu ýagdaý bilen baglanyşykly beýleki rowaýatlar
 25. 251 Yssy ýa-da sowuk sebäpli köýnegiň bir ujuny sejde etjek ýeriňe ýazmaga rugsat berilýändigi hakda
 26. 252 Aýakgaply namaz okamaga rugsat berilýändigi hakda. Bu meselä degişli rowaýatlar we alymlaryň aýdanlary
 27. 253 Mesiniň üstüne mesh etmäge rugsat berilýändigi hakda
 28. 254 Allahyň Resulynyň (s.a.w) sejde edişi
 29. 255 Kybla tarapa bakmagyň parzdygy hakda
 30. 256 Allahyň Resulynyň (s.a.w) umra hajyny ýerine ýetirişi
 31. 257 Käbäniň her bir tarapynyň kybladygy hakda
 32. 258 Allahyň Resulynyň (s.a.w) Medinede birnäçe wagtlap Beýtil-Mukaddesiň ýerleşýän ýerine tarap garap namaz okamagy
 33. 259 Sapar wagtynda nepil namazyny münülýän malyň üstünde okamaga rugsat berilýändigi hakda
 34. 260 Sehiw sejdesi hakda. Pygamberler hem ýalňyşyp bilermi? Sehiw sejdesiniň ýerine ýetirilişi
 35. 261 Hezreti Omaryň (r.a.) Allahü tagaladan dilän üç zadynyň inişi hakda
 36. 262 Metjitde mahalyň kybla tarapa tüýkürmegiň gadagandygy hakda
 37. 263 Ýokarky hadysyň bir nusgasy we bir goşmaça
 38. 264 Metjide tüýkürmek günädir we bu günäni ýuwmagyň ýoly
 39. 265 Allahyň Resulynyň (s.a.w) ýeňsesi bilen görendigi hakda. Jemagat bilen namaz okalanda dykgat edilmeli zatlar
 40. 266 Allahyň Resulynyň (s.a.w) at çapyşygyny guramagy
 41. 267 Allahyň Resulynyň (s.a.w) Bahreýnden gelen salgydy paýlamagy
 42. 268 Ensardan bir adamyň haýyş etmegi bilen Allahyň Resulynyň (s.a.w) onuň öýüne baryp, namaz okatmagy we: «Allahü tagalanyň razylygyny gazanmak üçin: «Lä ilähe illalla» diýen adama Allahü tagala jähennemi haram edendir» diýmegi
 43. 269 Gabyrlaryň üstünde metjit galdyrmagyň, metjitleriň içine jandarlaryň suratyny çekmegiň gadagandygy hakda
 44. 270 Allahyň Resulynyň (s.a.w) hijret etmäge rugsat alyp, Medinä göç etmegi
 45. 271 Namaz okaňda haýwanyň süträniň ornuny tutýandygy hakda. Haýwan ýataklarynda namaz okamagyň hökümi
 46. 272 Allahyň Resuly (s.a.w.) namaz okap durka, oňa jähennemiň görkezilmegi
 47. 273 Namazlaryň bir bölegini öýüňde okamalydygy hakda
 48. 274 Pygamberleriň gabyrlarynyň üstünde metjit galdyrmagyň gadagandygy hakda
 49. 275 Bir gara çorynyň yslam dinine girişi we metjitde ýaşap başlamagy. Suffe sahabalary
 50. 276 Metjitde ýatmaga rugsat berilýändigi hakda
 51. 277 Metjide giren wagtyňda, oturmazyňdan ozal iki rekagat namaz okamalydygy hakda
 52. 278 Allahyň Resulynyň (s.a.w) metjidiniň başky görnüşi. Metjitleri bezemek babatda alymlaryň pikiri
 53. 279 Allahyň Resulynyň (s.a.w) Ammar (r.a.) bilen baglanyşykly bir mugjyzasy
 54. 280 Hezreti Osman Metjidi-Nebewini täzeden bina eden wagty, halkyň bu işi oňlamazlygy we halifiň olara beren jogaby
 55. 281 Metjide ýaragly girmegiň gadagandygy hakda
 56. 282 Metjitleriň, bazarlaryň içinden ýany peýkamly geçen adam, musulmanlar ýaralanmaz ýaly, eli bilen peýkamlaryň uçlaryny tutmaly
 57. 283 Metjitde şygyr okamaga rugsat berilmegi we bu babatda müjtehit alymlaryň arasyndaky jedel
 58. 284 Söweşjeňlik ukybyňy artdyrýan oýny oýnamagyň mubah hasap edilmegi
 59. 285 Algy-bergi dawasynyň çözülişi
 60. 286 Metjidi tämizlemegiň artykmaçlygy. Mazaryň başynda namaz okamak barada alymlaryň jedeli
 61. 287 Riba hakdaky (süýthorlygy gadagan edýän) aýaty-kerimeleriň inmegi
 62. 288 Jynlardan bolan bir al-arwahyň Allahyň Resulynyň (s.a.w) namazyny bozdurmak üçin, onuň üstüne hüjüm etmegi
 63. 289 Hendek söweşinde ýaralanan Sagt ibn Mugazyň (r.a.) wepat bolmagy
 64. 290 Haj wagtynda näsaglan Ümmi Selemä (r.a.) Allahyň Resulynyň (s.a.w), düýä münüp, adamlaryň yzyndan Käbä togap etmegi maslahat bermegi
 65. 291 Garaňky bir gijede Allahyň Resulynyň (s.a.w) ýanyndan aýrylan iki adamyň öňlerini çyra meňzeş bir zadyň ýagtylandyrmagy
 66. 292 Soňky gezek hassalanda Allahyň Resulynyň (s.a.w) metjitde okan hutbasy.
 67. 293 Allahyň Resulynyň (s.a.w) Ebu Bekri (r.a.) öwmegi
 68. 294 Mekgäniň boýun egdirilen gününde Allahyň Resulynyň (s.a.w) Käbede namaz okamagy
 69. 295 Allahyň Resuly (s.a.w.) gije namazy barada. Nepil namazlary we witir namazy barada başga ýollardan gelip ýeten rowaýatlar
 70. 296 Metjitde uzanyp ýatmaga rugsat berilýändigi hakda
 71. 297 Metjitde okalan namazyň artykmaçlygy
 72. 298 Imanly kişileriň özara baglanyşygynyň berkligi hakda
 73. 299 Sehiw sejdesi hakda
 74. 300 Allahyň Resulynyň (s.a.w) namaz okan ýerlerinde teperrük üçin namaz okamaga rugsat berilmegi
 75. 301 Hoşlaşyk hajyna gidende Allahyň Resulynyň (s.a.w) düşlän we namaz okan ýerleri hakda
 76. 302 Baýram namazlarynda Allahyň Resulynyň (s.a.w) öz öňüne bir gysga naýzany dikmegi
 77. 303 Allahyň Resulynyň (s.a.w) öz öňüne bir gysga naýza dikip, namaz okadyp durka öňünden eşek we zenan geçse-de, namazyny dowam edendigi hakda. Bu babatda beýleki rowaýatlar we alymlaryň pikirleri
 78. 304 Namaz okaýan kişi bilen diwaryň arasyndaky uzaklyk
 79. 305 Allahyň Resuly (s.a.w.) hajatyny bitirmek üçin çykanda, onuň öz ýany bilen bir hasa ýa-da gysga naýza, bir-de suw mytaharasyny alandygy hakda
 80. 306 Allahyň Resulynyň (s.a.w) adatça Kuran goýulýan ýeriň ýanyndaky direge bakyp namaz okamaga çalşandygy hakda
 81. 307 Allahyň Resulynyň (s.a.w) Käbäniň niresinde namaz okandygy hakda
 82. 308 Allahyň Resulynyň (s.a.w) düýäni ýa-da onuň howudyny sütre edinip, namaz okandygy hakda
 83. 309 Uzanyp ýatan adama tarap seredip namaz okamaga rugsat berilýändigi hakda
 84. 310 Öňünde sütre goýup namaz okap duran Ebu Sagyt Hudrynyň (r.a.) öz öňünden geçmek islän ýetginjek bilen garpyşmagy we bu babatda Allahyň Resulynyň (s.a.w) adyndan gürrüň beren hadysy. Bu babatda başga ýollardan gelen rowaýatlar
 85. 311 Namaz okap duran adamyň öňünden geçmegiň ýigrenilýän zatdygy hakda. Bu babatdaky beýleki rowaýatlar
 86. 312 Kyblaňda zenan maşgala ýatan wagty namaz okamagyň bolýandygy hakda
 87. 313 Allahyň Resulynyň (s.a.w) bir çagany elinde göterip namaz okandygy hakda
 88. 314 Namaz okap duran wagty arkasyna malyň eşeni atylan Allahyň Resulynyň (s.a.w) bu işiň sebäpkärlerine eden betdogasy we şol doganyň Bedir söweşinde amala aşmagy