NAMAZY GYSGALTMA KITABY

Başy » NAMAZY GYSGALTMA KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيمِ

 

NAMAZY GYSGALTMA KITABY

 

 1. 560 Mekgäniň boýun egdirilen döwründe Allahyň Resulynyň (s.a.w.) on dokuz günläp şol ýerde ýaşap, namazyny gysgaldyp okandygy hakda.
 2. 561 Hoşlaşyk Hajynda (Hajjetül-Weda’) Mekgede on gün ýaşalyp, namazlaryň gysgaldylyp okalandygy hakda
 3. 562 Minada namazyň gysgaldylyp okalandygy hakda
 4. 563 Ýene-de Minada namazyň gysgaldylyp okalandygy hakda
 5. 564 Minada Hezreti Osmanyň (r.a.) namazy dört rekagat edip okatmagyny Abdullah ibn Mesgudyň (r.a.) makul görmezligi.
 6. 565 Ýanlarynda mähremleri bolmadyk zenanlaryň bir gije-gündizlik aralyga sapar etmekleriniň gadagandygy hakda.
 7. 566 Agşam namazynyň gysgaldylmaly däldigi hakda
 8. 567 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) sapar mahalynda nepil namazyny haýwanyň üstünde oturan ýerinde kybladan başga tarapa bakyp hem okandygy hakda
 9. 568 Ýene-de haýwanyň üstünde kybladan başga tarapa bakyp hem nepil namazyny okap boljakdygy hakda
 10. 569 Abdullah ibn Omar (r.a.) Allahyň Resulynyň (s.a.w.) saparda nepil namazyny okanyny görmändigini habar berýär. Saparda nepil namazyny okamak ýa-da okamazlyk barada ymamlaryň düşünjeleri
 11. 570 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) sapar wagtynda gije okaýan nepil namazyny öz münüp oturan düýesiniň üstünde we düýesiniň barýan tarapyna bakyp okandygy hakda
 12. 571 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) öýle bilen ikindi we agşam bilen ýassy namazlaryny birleşdirip okandygy hakda.
 13. 572 Keselli wagtyň namaz okamak bilen baglanyşykly ýagdaýlar. Bu hadysdan çykarylan fykhy hökümler. Hassa adamyň namazyny nähili edip okamalydygy barada fykyhçy alymlaryň jedelleri
 14. 573 Ömrüniň soňky ýylynda Allahyň Resulynyň (s.a.w.) tehejjüt namazlaryny okaýşynyň aýratynlyklary hakda
 15. 574 Ýene-de Allahyň Resulynyň (s.a.w.) tehejjüt namazyny okaýşy hakda. Bu hadyslardan çykarylan fykhy hökümler