YLYM KITABY

Başy » YLYM KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيم

 

YLYM KITABY

 

 1. 54 Işiň oňarmajak adama tabşyrylmagy kyýamatyň alamatlaryndan biridir
 2. 55 Täretini kemter alanlary Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ýazgarmagy
 3. 56 Ýapragyny dökmeýän hurma agajyny Allahyň Resulynyň (s.a.w.) kämil musulmana meňzetmegi
 4. 57 Pygamberligi, namaz, oraza we zekat hakynda özüne berlen soraglara Allahyň Resulynyň (s.a.w.) jogaby
 5. 58 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) kysra ýollan haty
 6. 59 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) kümüşden möhür edinmegi
 7. 60 Allahü tagalany ýatlamaga sowuk-sala garan adamdan Allahü tagalanyň ýüz öwürmegi
 8. 61 Hoşlaşyk Hajynda (Hajjetül-Weda’) Allahyň Resulynyň (s.a.w.) beren käbir nesihatlary
 9. 62 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) arasyna maý salyp wagyz etmegi
 10. 63 Dinden irizmekden ägä bolmak
 11. 64Allahkime ýagşylyk etmek islese, oňa dini düşünje berer
 12. 65 Hurma agajynyň kämil musulmana meňzeşdigi hakdaky hadysyň bir nusgasy
 13. 66Adamlaryň diňe iki häsiýete eýe bolanlara gözi gider
 14. 67 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) Ibn Apbas barada eden dogasy
 15. 68 Kämillik ýaşyna ýetmedik çaga borçly däldir
 16. 69 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) Mahmyt ibn Rabygynyň ýüzüne suw pürkmegi
 17. 70 Imana ýetmek ylmy bol ýagmyr ýalydyr
 18. 71 Ylmyň aradan aýrylmagy kyýamatyň bir alamatydyr
 19. 72 Kyýamatyň alamatlary ýüze çykanda ylym azalyp, nadanlyk ýaýrar
 20. 73 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ylym bilen baglanyşykly gören düýşi
 21. 74 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) Hoşlaşyk Hajynda hajy ýerine ýetirmegiň düzgünleri barada aýdanlary
 22. 75 Ylmyň aradan aýrylyp, nadanlygyň ýaýrap, pitneleriň ýüze çykjakdygy hakda
 23. 76 Gabyr synagy hakda
 24. 77 Süýtdeş doganyňa öýlenmek bolmaz
 25. 78 Bir aýlap aýallary bilen görüşmejegi barada Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ant içmegi
 26. 79 Namazy jemagata gysga okatmak barada
 27. 80 Ýiten zadyň hökümi
 28. 81 Ýerliksiz we ýakymsyz soraglary bermegiň gadagandygy hakda
 29. 82 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) sözlerini we salamyny üç gezek gaýtalamagy
 30. 83 Adamlaryň üç toparynyň goşa sogaba eýedigi hakda
 31. 84 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) sadaka bermegi aýallara emr etmegi
 32. 85Tüýs ýüreginden:«Lä ilähe illallah» diýen adam Allahyň Resulynyň (s.a.w.)şepagatyna iň mynasyp adamdyr
 33. 86 Allahü tagalanyň öz gullaryny ylymdan mahrum etmegi bilen ýüze çykjak ýagdaý
 34. 87 Zenanlara wagyz etmek üçin Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ýörite bir gün bellemegi
 35. 88 Hasaba çekileniň heläk boljakdygy hakda
 36. 89 Mekgäniň çäginde gan dökmek, aw awlamak we ösümlikleri çapmak gadagandyr
 37. 90 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) adyndan ýalan sözlän kişi jähenneme girer
 38. 91 Allahyň Resulyna (s.a.w.) diýmedik zadyny diýdireniň düşjek ýagdaýy
 39. 92 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) künýesini at hökmünde dakmak bolmaz
 40. 93 Mekge hiç kime halal däldir
 41. 94 Iň soňky gezek hassalanda Allahyň Resulynyň (s.a.w.) bir wesýetnama ýazdyrmak islemegi
 42. 95 Ymmatynyňöňde pitnelere we bela-beterlere duçar boljakdygy, şonuň ýaly-da, soňsuz nygmatdyr rehmet hazynalaryna eýe boljakdygy hakynda Allahyň Resulynyň (s.a.w.) aýdany
 43. 96 Ýüz ýyldan soňra şol wagt Ýeriň ýüzünde bolanlardan hiç kimiň galmajakdygy hakda
 44. 97 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) gije okan namazy
 45. 98 Ebu Hüreýräniň (r.a.) köp hadys bilmeginiň sebäbi
 46. 99 Allahyň Resuly (s.a.w.) Ebu Hüreýräniň (r.a.) huşsuzlygyny dep edýär
 47. 100 Ebu Hüreýräniň (r.a.) Allahyň Resulynyň (s.a.w.) ylymyndan iki gaby doldurmagy
 48. 101 Hoşlaşyk Hajynda Allahyň Resulynyň (s.a.w.) musulmanlara beren bir nesihaty
 49. 102 Hezreti Musa bilen Hydyr alaýhyssalamyň kyssasy
 50. 103 Allahyň ýolunda söweşmegiň artykmaçlygy
 51. 104 Ýehudylaryň Allahyň Resulyndan (s.a.w.) ruh barada soramaklary
 52. 105 Kelimeýi-şahadaty tüýs ýüreginden tassyklana jähennem ody haramdyr
 53. 106 Dine degişli sorag bermäge utanmaly däl
 54. 107 Meziý täreti bozar
 55. 108 Mikat ýerleri hakda
 56. 109 Yhrama giren kişi tikinli zat geýmez