AÝBAŞY KITABY

Başy » AÝBAŞY KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيم

AÝBAŞY KITABY

 1. 202 Aýbaşysy gelýän zenan Käbäni togap etmez
 2. 203 Aýbaşysy gelip duran zenana äriniň saçyny daramaga rugsat berilýär
 3. 204 Ýene şol mesele hakda
 4. 205 Aýbaşysy gelip duran zenanyň gujagyna başyňy goýup, ýatdan Kuran okamak bolýandygy hakda
 5. 206 Aýbaşysy gelýän zenanyň gapdalynda ýatmagyň zyýanynyň ýokdugy hakda
 6. 207 Aýbaşysy gelýän zenanyň tenine teniňi degirmekde, oňa kelläňi ýuwdurmakda zyýan ýok
 7. 208 Aýbaşysy gelýän zenanyň äriniň ýanyna öňlük dakynyp barmagynyň artykmaçlygy hakda
 8. 209 Zenanlaryň din we akyl babatda erkeklerden pesdigi barada
 9. 210 Aýbaşysy gelmegi kesilmeli wagtyndan soňra hem gany durmaýan zenanyň itikaf etmegine rugsat berilýändigi hakda
 10. 211 Zenanlaryň ýogalan ärleriniň ýasyny dört aý on gün tutmalydyklary, aýbaşynyň ganyndan päklenmek islänlerinde, olara ysly zatlary sepinmäge rugsat berilýändigi, olaryň tabydyň yzyndan gitmekleriniň gadagandygy hakda
 11. 212 Gusul täretini almagyň usulyny soran zenana Allahyň Resulynyň (s.a.w) beren jogaby
 12. 213 Yhramda wagty aýbaşysy gelen zenanyň ýagdaýy
 13. 214 Aýbaşysy gelen zenanyň öz niýet eden umrasyny bozmagy
 14. 215 Aýbaşysy gelen zenanyň aýbaşysy gelen döwründe terk eden namazlaryny kaza etmeli däldigi hakda
 15. 216 Posanyň orazany bozmajakdygy hakda
 16. 217 Aýbaşysy gelýän zenanlar namaz okalýan ýerlerden daşrakda durmaly
 17. 218 Aýbaşy ganynyň reňki hakda
 18. 219 Aýbaşysy gelýän zenan Käbäni togap etmez
 19. 220 Zenanyň jynaza namazyny okajagyň durmaly ýeri hakda
 20. 221 Aýbaşynyň hapa däldigi hakda