AZAN KITABY

Başy » AZAN KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيم

 

 AZAN KITABY

 

 1. 358 Azan aýtmagyň ýola goýluşy hakda. Azanyň dini manysy. Azan aýtmaga başlanylyşy barada sahabalaryň rowaýatlary. Azanyň sözleri
 2. 359 Azanyň we kamatyň sözleriniň näçe gezekden aýdylmalydygy hakda. Azanyň sözleriniň hasaby.
 3. 360 Şeýtanyň azandan ürküp gaçmagy we onuň sebäpleri hakda
 4. 361 Azan aýtmagyň artykmaç tarapy hakda. Bu babatdaky beýleki rowaýatlar. Azançynyň azan aýdandaky sesini eşiden ähli zatlaryň bu barada şaýatlyk etjekdikleri hakda
 5. 362 Azan yslam dininiň şygarydyr. Şäherden azan sesiniň çykandygyny eşiden Allahyň Resuly (s.a.w.) şol şäheriň ilaty bilen söweş etmändir
 6. 363 Azan sesini eşiden kişiniň nähili hereket etmelidigi hakda
 7. 364 Azançy azan aýdanda onuň yzy bilen azanyň sözlerini gaýtalamak hakda
 8. 365 Azan aýdylanyndan soňra okalmaly doga we Allahyň Resulynyň (s.a.w.) şepagaty hakda
 9. 366 Azan aýtmagyň, birinji sapda durmagyň, namazlaryň wagty giräýende okalýan jemagat namazlaryna gatnaşmagyň, ýassy we ertir namazlaryny jemagat bilen okamagyň artykmaç taraplary hakda
 10. 367 Remezan aýynda Bilalyň (r.a.) azan aýdan wagty عَبَسَ («Abese») süresiniň inmeginiň sebäbi
 11. 368 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) daň atyp, ertir namazynyň azany aýdylanyndan soňra azan bilen kamatyň aralygynda iki rekagat namaz okandygy hakda
 12. 369 Daň atmazyndan ozal azan aýdylyp bilinjekdigi hakda. Fejri-kazip we fejri-sadyk
 13. 370 Azan bilen kamatyň aralygynda meýletin okalýan bir namazyň bardygy hakda. Azan bilen kamatyň arasyna salynmaly wagt hakda. Bu babatda fykyhçy alymlaryň pikiri. Agşam namazyndan öň nepil namazynyň okalmagy barada fykyhçy alymlaryň jedeli
 14. 371 Oturymly ýeriňde we saparda mahalyň namazyň wagty girende azan aýtmalydygy, kamat getirmelidigi we iň uly ýaşlynyň ymamlyk etmelidigi hakda
 15. 372 Sapara çykan iki adamyň ýoldakalar namaz wagty girende azan we kamat aýtmalydyklary, ýaşy ulusynyň hem ymam bolmalydygy hakda
 16. 373 Sowuk we ýagmyrly zamanlarda her kimiň duran-duran ýerinde namaz okap biljekdigi hakda. Azan bilen kamatyň sözleriniň arasyna söz goşmak hakda alymlaryň aýdany
 17. 374 Jemagat namazyna ýetişmek üçin howlugyp ýöremän, agras we salykatly ýöremelidigi hakda. Jemagat namazynyň başyna wagtynda ýetişmedik kişileriň ýagdaýy
 18. 375 Kamat getirilip, ymam aýaga galkmazyndan öňürti jemagatyň aýak üstüne galkmaly däldigi hakda. Namaz okamak üçin jemagatyň aýaga galkmaly wagty we bu babatda alymlaryň aýdany
 19. 376 Kamat bilen tekbiriň aralygynda gürleşmek meselesi hakda. Hanefi mezhebiniň alymlaryna görä, bu mekruwhdyr