JUMA NAMAZY KITABY

Başy » JUMA NAMAZY KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيمِ

 

JUMA NAMAZY KITABY

 

 1. 478 «Juma güni namaza çagyrylanda, derrew Allahy zikir etmek üçin haýdaň we söwdany taşlaň» aýaty-kerimesi bilen juma namazynyň parz edilmegi
 2. 479 Juma gününiň mustahaplary
 3. 480 Juma namazy üçin gusul täretini almagyň we juma namazyny okamak üçin metjide ir barmagyň gazandyrýan sogaplary
 4. 481 Juma güni gusul täretini alyp, elinden geldigiçe arassalanan, ...
 5. 482 Juma namazy üçin gusul täretiniň alnyşy
 6. 483 Ýüpek hülle hakda hezreti Omaryň (r.a.) gürrüň beren rowaýaty. Juma namazy üçin bezenip- beslenmek. Dinimizde bezenip-beslenmek we geýimleriň görnüşleri
 7. 484 Myswak ulanmagyň gowy taraplary. Myswak ulanmagyň peýdasy. Sünnet etdirmek, myswak ulanmak, gowy ysly zatlary sepinmek, nika gyýdyrmak pygamberleriň sünnetlerindendir
 8. 485 Myswak ulanmak barada berlen maslahatlaryň köpdügi
 9. 486 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) juma güni ertir namazynyň rekagatlarynda okan süreleri
 10. 487 Her kişi öz golastyndakylaryň çopanydyr, ýagny olary bolmalysy ýaly edip goramaga borçludyr.
 11. 488 Hepde-de bir gezek gusul täretini almalydygy hakda
 12. 489 Ýene-de gusul täretini hakda
 13. 490 Sahabalara gusul täretini almagyň maslahat berilmegi
 14. 491 Juma namazynyň okalmaly wagty barada
 15. 492 Ýene juma namazynyň wagty hakda
 16. 493 Juma namazyna gitmegiň artykmaçlyklary hakda. Ebu Absyň (r.a.) ömür ýoly. Juma namazyna gideňde özüňi alyp barmagyň aýratynlygy. Juma güni sapara çykmaga rugsat berilýärmi?
 17. 494 Juma namazynyň edebi
 18. 495 Juma namazynyň azanynyň aýdylmaly wagty hakda
 19. 496 Juma namazynyň azanyny diňe bir azançynyň aýtmagy. Bu azanyň aýdylýan wagty
 20. 497 Azançynyň yzy bilen azanyň sözlerini tassyklamak
 21. 498 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) münberi we onuň taryhy
 22. 499 Hurma töňňesiniň iňňildemegi. Bu waka bilen baglanyşykly beýleki rowaýatlar
 23. 500 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) münberden peýdalanmagy we häzirki döwürde edilişi ýaly edip, iki hutba okamagy
 24. 501 Hutbalaryň edepleri we esaslary. Hutbada: «Bismilläh» diýip, Allaha hamdy-sena aýdanyňdan soň sözüňe: «Emma bagdu» diýip başlamak hakda
 25. 502 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) hutba okanda ilki teşehhüt, yzyndan hem Allaha hamdy-sena aýdanyndan soň, sözüne: «Emma bagdu» diýip başlamagy
 26. 503 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) iň soňky hutbalaryndan
 27. 504 Hutba okap duran Allahyň Resulynyň (s.a.w.) metjide gelen bir kişä söz gatmagy
 28. 505 Allahyň Resulynyň (s.a.w.) hutbada ýagmyr dogasyny etmegi
 29. 506 Hutba okalýarka dymmaly
 30. 507 Juma gününde dogalaryň kabul bolýan wagty
 31. 508 «We izä ra-ew tijäreten ew lehwenin- fazzuwww ileýhä we tereküwke kaaaa-imen» («Juma» süresiniň 11-nji aýaty) aýaty-kerimesiniň inmeginiň sebäbi
 32. 509 Juma gününiň parz namazyndan öňürti we soňra okalýan namazlar hakda