NAMAZ WAGTLARY KITABY

Başy » NAMAZ WAGTLARY KITABY

بِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحـِيم

 

NAMAZ WAGTLARY KITABY

 

 1. 315 Bäş wagt namazyň okalmaly wagtlary hakda. Magrajyň amala aşan zamany
 2. 316 Hezreti Omardan (r.a.) soňra ýüze çykjak pitne hakda
 3. 317 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ («We akymyssaläte tarafeýinnehäri we zülefen minelleýli») aýaty-kerimesiniň inmeginiň sebäbi. Bäş wagt namazyň kiçi günäleri edenler üçin tobanyň ýerini tutmagy.
 4. 318 Allahü tagalanyň iň gowy görýän amallary. Şol amallaryň hem iň başda geleni
 5. 319 Bäş wagt namazyň kiçi günäleri ýuwjakdygy hakda
 6. 320 Namaz okaňda sejde etmegiň düzgüni
 7. 321 Güýçli yssa jähennemiň gaýnamagy sebäp bolýar. Tomsuň yssysynda öýle namazyny sergin wagta çenli yza çekmegiň mustahapdygy hakda.
 8. 322 Yssy günlerde öýle namazyny yza çekmek hakda
 9. 323 Içi güjükli we ýerliksiz sorag bermegiň gadagandygy hakda
 10. 324 Bäş wagt namazyň okalýan wagtlary
 11. 325 Iki namazy birleşdirip okamak hakda. Bu babatda mezhep ymamlarynyň düşünjeleri
 12. 326 Ýassy namazyndan öňürti uklamagyň we ýassy namazyndan soňra gürrüňleşip oturmagyň halanmaýandygy hakda
 13. 327 Ikindi namazyny wagty giräýende okamagyň gowudygy hakda
 14. 328 Ikindi namazynyň Gün heniz ýokardaka okalmalydygy hakda
 15. 329 Ikindi namazyny geçireniň juda köp zat ýitirjekdigi hakda
 16. 330 Ikindi namazyny terk eden kişiniň amaly biderek bolar
 17. 331 Kyýamat gününde möminleriň Reblerini nädip görjekdikleri we ertir hem-de ikindi namazlarynyň ýerine ýetirilişi hakda
 18. 332 Ikindi we ertir namazlarynyň artykmaç taraplary
 19. 333 Ikindi we ertir namazlarynyň bir rekagatlary okalmaly wagtlarynyň içinde we beýleki rekagatlary şol wagtyň daşynda okalan ýagdaýynda, namazyň kabul boljakdygy hakda. Bu babatda fykyhçy alymlaryň düşünjeleri
 20. 334 Möminleriň dünýäde galmaly wagtlary. Bu babatda Ebu Musa Eşgarynyň aýdan hadysy we tefsirçi Aýnynyň bu babatdaky pikirleri
 21. 335 Agşam namazyny wagty giräýende okamalydygy hakda. Agşam namazy barada müjtehit alymlaryň we fykyhçy alymlaryň aýdany
 22. 336 Bäş wagt namazyň okalýan wagtlary
 23. 337 Çarwa araplaryň agşam namazyna ýassy namazy diýendikleri hakda
 24. 338 Ýassy namazynyň wagty hakda. Ukynyň täreti bozýandygy ýa-da bozmaýandygy barada alymlaryň aýdany
 25. 339 Ýene ýassy namazyny gijäniň üçden birine ýa-da ýarysyna çenli yza çekmegiň artykmaç taraplary hakda
 26. 340 Ýassy namazyny şapak ýitenden soňra gijäniň üçden birine çenli yza çekmegiň artykmaç taraplary hakda.
 27. 341 Allahyň Resulynyň (s.a.w) öz ellerini kellesinde nähili edip goýandygy hakda
 28. 342 Allahyň Resulynyň (s.a.w) barmagyndaky ýüzük hakda
 29. 343 Ikindi we ertir namazlarynyň artykmaç taraplary hakda. Bu babatdaky beýleki rowaýatlar
 30. 344 Ertir namazyny wagty giräýen badyna okandyklary hakda
 31. 345 Selälikden soňra ertir namazyna howlugylyp gidilmegi
 32. 346 Ertir namazyndan soňra Gün dogýança, ikindi namazyndan soňra hemm Gün batýança namaz okamagyň gadagandygy hakda. Bu babatdaky beýleki rowaýatlar. Namaz okamagyň kerahet wagtlary hakda fykyhçy alymlaryň pikirleri
 33. 347 Gün dogup barýarka we ýaşyp barýarka namaz okamagyň halanmaýandygy (keraheti) hakda
 34. 348 Allahyň Resulynyň (s.a.w) ertir namazyndan soňra Gün dogýança, ikindi namazyndan soňra hem Gün batýança namaz okamagy gadagan etmegi
 35. 349 Ikindi namazyndan soňra okalan iki rekagat namazyň gadagan edilmegi
 36. 350 Allahyň Resulynyň (s.a.w) ikindi namazyndan soňra mydama iki rekagat namaz okandygy hakda. Sahabalaryň Allahyň Resulynyň (s.a.w) bu iki rekagat namazy okamagy bilen baglylykda aýdanlary
 37. 351 Ertir namazynyň öňündäki iki rekagat namazy we ikindi namazyndan soňky iki rekagat namazy Allahyň Resulynyň (s.a.w) hiç haçan terk etmändigi hakda
 38. 352 Wagtynda okalmadyk ertir namazynyň soňra nähili edilip okalmalydygy hakda
 39. 353 Terk edilen namazlaryň nähili edilip okalmalydygy hakda
 40. 354 Haýsydyr bir namazy okamagy ýadyndan çykaran kişiniň ony ýadyna düşen wagty okamalydygy hakda
 41. 355 Namaz okamak üçin garaşýan kişiniň şol garaşan wagtynda namaz okan hasapdygy hakda
 42. 356 «Ýüz ýyla çenli wagtyň içinde bu gün ýer ýüzünde bolanlardan hiç kim galmaz» hadysy we Abdullah ibn Omaryň oňa beren düşündirişi. Bu babatda Abdullah ibn Omaryň gürrüň beren hadysy
 43. 357 Suffada ýaşaýan garyp sahabalaryň özlerini oňarýan sahabalaryň öýlerinde naharlanmagy hakda