532 Belli bir döwürde kunut dogasynyň agşam we ertir namazlarynda okalandygy hakda

Başy » WITIR NAMAZY KITABY » 532 Belli bir döwürde kunut dogasynyň agşam we ertir namazlarynda okalandygy hakda

وَعَنْهُ أَيضًا: قالَ: كان الْقُنُوتُ في الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

 

Ýene Enesiň (r.a) adyndan beýan edilen bir ygtybarly rowaýatda kunut dogasynyň agşam we ertir namazlarynda okalandygy aýdylýar1.

 

1 Bu hadysy-şerif 446-njy hadys hökmünde öňhem beýan edilipdi. Agşam namazynda kunut dogasyny okamagyň ýatyrylandygy hakda alymlaryň bir pikirdedikleri we ertir namazynda kunut dogasyny okamagyň ýatyrylandygy barada dürli pikirleriňbardygy «Witir namazy kitabyndaky» hadyslardan we mundanozal beýan edilen 445-nji we 446-njy hadyslaryň düşündirişlerinden aňlanylýar.