18 Akabadaky birinji kasam edişlik (Akabaýy ulä)

Başy » IMAN KITABY » 18 Akabadaky birinji kasam edişlik (Akabaýy ulä)

عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ( بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ). فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

 

Ilkinji Akaba gijesinde Pygamberimize (s.a.w.) wepaly bolmaga kasam eden on iki nakybyň (bir kowumyň ýa-da tiräniň wekili) biri bolan Ubada ibn Samyt Ensary Bediri (r.a.) şeýle diýipdir: «Allahyň Resuly (s.a.w.) sahabalarynyň bir topary töweregine üýşen wagty: «Ybadat edeniňizde Allahahiç bir zady şärik etmejekdigiňize, ogurlyk etmejekdigiňize, zyna etmejekdigiňize, çagalaryňyzy öldürmejekdigiňize1, özüňizdentoslap, hiç bir kişä ýalan töhmet atmajakdygyňyza, şerigatyň buýruklarynyň hiç birine garşy çykmajakdygyňyza maňa kasam ediň, ýagny,meniň bilen äht edişiň. Içiňizde sözünde durjak bar bolsa, Allahyň keremi we howandarlygy onuň serpaýy bolar. Eger ol bu günäleriňbirini edip, şol sebäpli bu dünýäde azaba duçar bolsa, bu azap onuň günälerini ýuwar. Bu günälerden birini eden halatynda, Allahü tagala onuň bu eden işiniň üstüni örtse, eden işi Allahyň garamagyna galar: islese ony bagyşlar, bolmasa-da oňa azap berer» diýdi.Biz hem şu şert bilen onuň, ýagny,Allahyň Resulynyň (s.a.w.) öňünde kasam etdik»2.

 

1Geljekde arym köýer öýdüp we utanja galaryn öýdüp gyzlary, garyplyk bahanasy bilen hem gyzlardyr oglanlary diri gömmek araplaryň arasynda jahylyýet döwründe dörän adatdy.

2Bu ilkinji Akaba gijesinde edilen kasamdyr. Bu kasamyň şertleri «Mümtehine» süresiniň 12-nji aýatynda sanalyp geçilýän kasam şertlerine meňzeş bolany üçin, oňa «Biatün-nisa» diýip at goýupdyrlar. Kasamyň bu şertleri erkekler we aýallar üçin deňdir. Ikinji Akabada bolsa ensary hezretleri (Allahü tagala olaryň hemmesinden razy bolsun!) öz çagalarydyr aýallaryny nähili gorap, olara nähili hemaýat edýän bolsalar, Allahyň Resulyny-da (s.a.w.) şonuň ýaly edip goramaga we oňa hemaýat etmäge kasam edipdirler we hakykatdan hem ähtlerine wepaly bolupdyrlar. Olar özlerinden soňra tä kyýamata çenli yslamyň ýoluna girenlere we girmekçi bolýanlara howandarlyk etjekdirler.