Sahypa barada

Başy » Sahypa barada

Allatagalanyň çäksiz fazly keremi bilen şu kitap Biziň elimize gelip düşdi. Biz muňa çäksiz begendik. Her niçigem bolsa Türkmen halkymyzda ar namysymyzy, ata-baba milligimizi, ahlak gymmatlyklarymyzy gorap saklamak üçin jan edýän adamlaryň henizem bardygy üçin Allatagala hamdu-sena aýdýarys. Beýleki döwletlere seredeniňde yslam dinine degişli örän az maglumatlary, kitaplary, web sahypalary bolan Türkmen halkymyz üçin, bu sahypa şol boşlugy doldurmak üçin gymmatly bir sowgatdyr. Bu kitabyň we sahypanyň üstünde işlänlerden, hadyslara amal edenlerden, öz musulman doganlaryna ylmy öwredip ýa-da öwrenenlerden we bu maglumatlary paýlaşanlardan Allatagala iki dünýäde razy bolup, ebedi-ebet Jennetden uly paý bersin.

© Maglumatlary sahypanyň salgysy bilen ulanmagy maslahat berýäris!

Hormatlamak bilen Mugallymyňyz

twitter